Təlimlər

Mühasibat uçotu təlimi

I bölmə

 • Mühasibat uçotu anlayışı, ilkin sənədlər, mühasibatlıq hesabları və ikili mühasibat yazılış
 • Mühasibat uçotu, idarəetmə uçotu və vergi uçotu anlayışları, mahiyyəti və istifadə səbəbləri
 • Sənədlərin növləri və istifadə qaydaları
 • Mühasibat hesabları anlayışı və yeni hesablar planı ilə tanışlıq
 • İkili mühasibat yazıları və istifadə qaydaları.


II bölmə

 • Aktiv anlayışı, uzunmüddətli aktivlər və onların növləri, qeyri-maddi aktivlər
 • Uzunmüddətli aktivlər və növləri
 • Amortizasiya anlayışı, metodları və hesablanma qaydaları
 • Uzunmüddətli aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi
 • Qeyri-maddi aktivlər, tətqiqat və təcrübə-konstruktur xərcləri
 • Təmir məsrəfləri, mühasibat uçotunda əks etdirilməsi, cari və əsaslı təmir məsrəfləri


III bölmə

 • Qısamüddətli aktivlər
 • Qısamüddətli aktiv anlayışı, növləri və uçotu
 • Mal-materialın uçotu, silinməsi və silinmə metodları (FİFO, LİFO, AVCO)
 • Debitor borcları və ümidsiz borclar


IV bölmə

 • Kapital, öhdəliklər və mühasibat uçotu ilə əlaqəli normativ hüquqi sənədlərin təhlili
 • Kapital anlayışı, növləri və fərqli xüsusiyyətləri
 • Öhdəliklər və onların növləri
 • Uçotda vergi ilə əlaqədar istifadə olunan bəzi nüanslar
 • Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları


V bölmə

 • Maliyyə hesabatları anlayışı, məqsədi və hazırlanması
 • Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (Balans)
 • Maliyyə nəticəsi haqqında hesabat (Mənfəət və zərər)
 • Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat


Yekun bütün əməliyyatların 1C 8.3 proqramına simulyasiyası və vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin tətbiqi , BTP proqramında vergi hesabatlarının hazırlanması.


Əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

Tel/WhatsApp:
E-poçt:


MY EXPERT - Təcrübə, Etibarlılıq, Nəticələr


Paylaşın: